Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het OICD. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het OICD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Klachten
Het OICD heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het OICD laten weten. Bij een gegronde klacht zal het OICD het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. In dit geval verzoeken wij u contact op te nemen met het OICD via info@oicd.nl of naar: OICD, Postbus 595, 9400 AN Assen. Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.

E-mail disclaimer
Dit bericht, en de eventuele attachments, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien dit bericht niet aan u is geadresseerd, bent u niet gerechtigd tot kennisneming. Voorts is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. Indien dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u dringend verzocht het OICD onverwijld op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Het OICD kan niet garanderen dat e-mail berichten juist, tijdig, volledig en virusvrij worden overgebracht. Het OICD kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. E-mail wordt door het OICD Archief niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Copyright en gebruiksvoorwaarden
Op deze website en het daarin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankrecht, naburige rechten) die toekomen aan het OICD en/of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden mag worden hergebruikt. De website mag niet zonder toestemming van het OICD geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.

Het materiaal op deze website mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs, of niet-commerciële onderzoeksdoeleinden. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n); neemt u (ook bij twijfel) hiervoor contact op met het OICD via info@oicd.nl. Onder commercieel gebruik wordt ondermeer (dus niet uitsluitend) verstaan: gebruik voor producten die voor de verkoop bestemd zijn, zoals ansichtkaarten, Cd-roms, T-shirts en dergelijke, gebruik in reclamefilms en in (interne) publicaties van commerciële bedrijven en andere ‘for profit’ organisaties. Voorbeelden van niet-commerciële gebruiksvormen zijn onderwijspublicaties, wetenschappelijke tijdschriften, niet-commercieel uitgegeven proefschriften en scripties. Neemt u bij twijfel contact op met het OICD op bovengenoemd adres.

De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het OICD tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan. Als bron moet worden vermeld: de naam van de maker (indien bekend) en indien van toepassing de titel en het jaar van ontstaan van het werk en de herkomst: Collectie OICD.

Privacy
Om bestellingen bij u af te kunnen leveren, of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft het OICD persoonlijke gegevens van u nodig als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het OICD zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van het OICD worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, dan kunt u contact opnemen met het OICD.